O Upisniku

Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj sadrži osnovne podatke o upisanim aktivnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, bilo da djeluju kao pravne osobe ili kao knjižnice u sastavu drugih pravnih osoba.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu vodi Upisnik knjižnica temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/201998/2019) i Pravilnika o Upisniku knjižnica (NN 78/2020) u svrhu praćenja stanja u knjižničnoj djelatnosti.

Upisnik knjižnica sadrži Imenik – abecedni popis knjižnica i knjižnica u sastavu koje su dio Upisnika, Obrazac upisnog lista za unos podataka knjižnica koje nisu u Upisniku odnosno prijavu promjena podataka za knjižnice koje su već dio Upisnika. Sastavni dio Upisnika čine i javno dostupni podaci Upisnika u obliku MS Excel datoteke koju je moguće preuzeti ovdje.

 

Upute za upis podataka u Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj

Prva prijava za upis knjižnice u Upisnik

Dokumentacija potrebna za PRVU PRIJAVU za upis knjižnice u Upisnik:

 • popunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac upisnog lista,
 • izvješće o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice nadležne županijske matične knjižnice odnosno sveučilišne matične knjižnice i
 • rješenje nadležnog ministarstva:
  1. za narodne i specijalne knjižnice – ministarstvo nadležno za poslove kulture
  2. za školske, sveučilišne, visokoškolske i znanstvene knjižnice – ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja.

Prva prijava za upis knjižnice u Upisnik podnosi se u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu samostalne knjižnice u sudski ili drugi registar, odnosno za knjižnice u sastavu upis knjižnične djelatnosti pravnoj osobi u čijem se sastavu knjižnica (opširnije o proceduri osnivanja knjižnice).

Sukladno Pravilniku, knjižnice prijavu za upis u Upisnik ili izmjenu i dopunu podataka ispunjavaju elektronički, a unos podataka provodi se kroz Obrazac upisnog lista koji je izrađen u skladu s elementima Upisnika definiranim Pravilnikom.

Uz popunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac upisnog lista, za prijavu je potrebno učitati i priložiti izvješće o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice nadležne županijske matične knjižnice odnosno sveučilišne matične knjižnice i rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje knjižnice sukladno Zakonu. U Obrascu upisnog lista je moguće učitavanje (upload) digitalnih preslika dokumenata potrebnih za cjelovitu prijavu u Upisnik.

Po završetku unosa podataka u Obrazac upisnog lista knjižnica preuzima ispunjeni Obrazac kao pdf datoteku te ju ispisuje. Ispisanu pdf datoteku Obrasca upisnog lista knjižnica treba potpisati i ovjeriti, pa skenirati. Nakon toga je potrebno učitati u Obrazac upisnog lista skeniranu pdf datoteku, zatim izvješće o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice nadležne županijske matične knjižnice odnosno sveučilišne matične knjižnice i rješenje nadležnog ministarstva te na taj način završiti prvu prijavu za upis knjižnice u Upisnik.

Ukoliko knjižnice, odnosno pravne osobe u čijem su sastavu knjižnice nisu u mogućnosti skenirati Obrazac upisnog lista, unos izmjena knjižnice mogu završiti bez učitavanja tog dokumenta.

Na kraju, sve knjižnice su dužne poštom dostaviti otisnuti popunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac upisnog lista u NSK. Također su dužne dostaviti poštom i svu ostalu učitanu dokumentaciju (npr. mišljenje nadležne županijske matične knjižnice odnosno sveučilišne matične knjižnice i rješenje nadležnog ministarstva) na adresu:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

 

Izmjene i dopune podataka knjižnica u Upisniku

Dokumentacija potrebna za sve NAKNADNE prijave (unos izmjena i dopuna) u Upisnik:

 • popunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac za unos.

Kod unosa izmjena i dopuna podataka knjižnice u Upisniku, knjižnicama je omogućeno preuzimanje podataka iz zadnjeg upisa u Obrazac upisnog lista. Postupak preuzimanja zadnjih upisanih podataka knjižnice se provodi upisom broja upisnog lista knjižnice u podatak „Broj upisnog lista“, a zatim se pritisne ikona „Preuzmite podatke i nastavite unos“.

Po završetku unosa podataka knjižnica preuzima ispunjeni Obrazac upisnog lista kao pdf datoteku te ju ispisuje. Ispisani Obrazac upisnog lista knjižnica treba potpisati i ovjeriti, pa skenirati. Nakon toga je potrebno učitati skeniranu pdf datoteku u Obrazac upisnog lista.

Ukoliko knjižnice, odnosno pravne osobe u čijem su sastavu knjižnice nisu u mogućnosti skenirati Obrazac upisnog lista, unos izmjena u Obrazac upisnog lista mogu završiti bez učitavanja tog dokumenta.

Opet, sve knjižnice su dužne poštom dostaviti otisnuti popunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac upisnog lista u NSK na adresu:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

 

Brisanje knjižnica iz Upisnika

Za knjižnice za koje se pretpostavlja da su prestale s djelovanjem, a upisane su u Upisnik knjižnica u RH, postupak za njihovo brisanje je sljedeći:

 1. Nadležna županijska matična služba odnosno sveučilišna matična služba ide u stručni nadzor kod osnivača odnosno institucije u čijem sastavu se nalazila knjižnica.
 2. Osnivač odnosno odgovorna osoba institucije u čijem sastavu se nalazila knjižnica potpisuje Izjavu kojom potvrđuje prestanak rada knjižnice.
 3. Nadležna županijska matična služba odnosno sveučilišna matična služba piše Izvješće o prestanku rada knjižnice i šalje ga Hrvatskom knjižničnom vijeću.
 4. Hrvatsko knjižnično vijeće izdaje mišljenje o prestanku rada knjižnice i upućuje ga Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
 5. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu poziva osnivača odnosno odgovornu osobu institucije u čijem sastavu se nalazila knjižnica da izvrši brisanje knjižnice u Upisniku.

 

Kontakt podaci

Za narodne knjižnice: Dunja Marija Gabriel, knjižničarska savjetnica
Telefoni: +385 1 616 4150, +385 99 629 0380

Za školske knjižnice: Frida Bišćan, knjižničarska savjetnica
Telefon: +385 1 616 4027

Za sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice: dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica
Telefoni: +385 1 616 4358, +385 99 310 7029

upisnik-knjiznica@nsk.hr

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb